logo

Het verhaal achter de Food Escape Box

Een verhaal van twee jonge onderneemsters met een kei gaaf idee! Deze twee brabantse dames presenteren het verhaal achter de Zwarte Kaat en laten je spelenderwijs één van onze boxen doen kraken. Benieuwd?
info@foodescapebox.nl
+31645955806

Hints Zwarte Kaat

Scroll down for the English version

Hints Zwarte Kaat

Soms kun je wel wat hulp gebruiken!

 

Laten we je nu net even dat steuntje in de rug geven door jullie een zetje de goede richting in te sturen. Hieronder vind je allerlei hints welke je helpen om verder te komen in het spel. Uiteraard is het niet verplicht om deze hints te gebruiken. Bekijk onderstaande hints en onthul het geheim van Zwarte Kaat:

Het openen van de Food Escape Box

Lees het verhaal van Zwarte Kaat op de achterkant van de sleeve aandachtig door.

Heb je al gezien dat er verdeeld over de buitenkant van de sleeve 3 ‘padvinderscodes’ te vinden zijn?

Met behulp van het overzicht aan de onderkant van de sleeve kan je deze codes kraken en vind je de 3-cijferige code om de doos te kunnen openen.

De flyer

Bij het openen van de doos viel je oog waarschijnlijk direct op een flyer met daarop een chocolaatje, op de achterkant van deze flyer staat een woordzoeker. 

Los de woordzoeker op. De overgebleven letters helpen je bij het kraken van de volgende code.

De tekst geeft een hint naar het doosje dat je kan openen met deze code. Dit is het GROOTSTE doosje.

De opener

Gebruik (en bekijk) de bieropener goed. 

Kan jij een braille code oplossen? Gebruik de bieropener en de braille vertaler aan de binnenkant van de sleeve.

Probeer een van de drie kleine doosjes te openen met deze code!

Heb je een briefje gevonden?

Heb je een kaartje gevonden?

Door dit kaartje te combineren met de kraker op de sleeve (uitknippen), vorm je je eigen codekraker. Het uitgeknipte stukje van de sleeve duw je in het kaartje om de code te kunnen aflezen. Let op: zorg dat je dus eerst een snede maakt in het kaartje.

Je hoeft alleen nog de letters om te zetten naar cijfers om de code voor het volgende slotje te kunnen ontrafelen.

POT → P=8 etc. Het kleinste doosje / het potje kan je nu openen. 

Het kleinste doosje / het potje

In het kleinste doosje / het potje met nootjes zit een kaartje verstopt. Kan jij de code op dit kaartje tevoorschijn toveren?

Schrijf het alfabet uit en geef elke letter een cijfer.

a=1, b=2, c=3 etc.

Een van de twee overgebleven doosjes kan je openen met deze code.

De plaatjes

Kijk goed naar de plaatjes op de binnenkant van de sleeve.

Heb je de snoepjes goed bekeken?

Op de achterkant van de snoepjes vind je de twee ontbrekende plaatjes.

Zet de plaatjes op volgorde en schrijf er de bijbehorende cijfers onder.

Scan de QR code en voer het 06-nummer in als wachtwoord.

Je bent er bijna!

Kijk nog eens goed naar de flyer!

Tel de kaasjes en biertjes op de flyer maar heb je de kaasjes en biertjes ook op het zwarte kraskaartje gezien?

C = Hoe vaak komt Zwarte Kaat voor in het verhaal? Let op: lees goed ZWARTE Kaat. 

Als je de som oplost heb je de code voor het laatste doosje.

De som is dus 4 x 7 x 7

Krijg je het slotje met geen mogelijkheid open? Neem dan gerust even contact met ons op. info@foodescapebox.nl / whatsapp: 06-45955806

Clues Zwarte Kaat

Sometimes you could use some help!

 

Let’s just give you that little bit of help by giving you some clues to go in the right direction. Below you will find all kinds of clues that will help you progress in the game. Of course it is not mandatory to use these hints. Check out the hints below and reveal the secret of Zwarte Kaat:

 

How to open the first lock of the Food Escape Box

Read the story of Zwarte Kaat on the back of the sleeve (but be carefull).

Have you noticed that there are 3 ‘boy scout codes’ spread over the outside of the sleeve?

Using the overview at the bottom of the sleeve, you can crack these codes and find the 3-digit code to open the box.

The flyer

When opening the box, your eye probably immediately fell on a flyer with a chocolate on it, on the back of this flyer is a word search puzzle.

Solve the word search puzzle. The remaining letters will help you crack the next code.

The text in the word search puzzle gives a hint to the next box that you can open with this code. This is the BIGGEST box.

The beer opener

Use (and watch) the beer opener carefully for the next puzzle.

Can you solve a braille code? Use the beer opener and the braille code translator on the inside of the sleeve.

Try to open one of the three small boxes with this code!

Have you found a small note?

Did you find a small note?

By combining this card with the code cracker on the sleeve (by cutting it out with a scissor), you form your own code cracker. Push the cut-out part of the sleeve into the card to read the code. Note: make sure you make a cut in the card first.

You only need to convert the letters into numbers to solve the code for the next lock.

POT → P=8 etc. You can now open the smallest box / jar.

The smalles box / Jar:

A card is hidden in the smallest box / jar with nuts. Can you find the code on this card?

Write out the alphabet and give each letter a number.

a=1, b=2, c=3 etc.

You can open one of the two remaining boxes with this code.

The images

Watch carefully at the pictures on the inside of the sleeve.

Have you looked closely at the candies?

On the back of the package from the candies you will find the two missing images.

Put the images in the right order and write the corresponding numbers underneath it.

Scan the QR code, the password is 06-number.

You are almost there!

Take another look at the flyer!

Count the cheeses and beers on the flyer, but have you also seen the cheeses and beers on the black scratch card?

C = How often does Zwarte Kaat appears in the story? Note: read ZWARTE Kaat carefully.

When you have the result, you have the code for the last box.

So the sum is 4 x 7 x 7

Are you unable to open the lock? Please feel free to contact us. info@foodescapebox.nl / Whatsapp: 06-45955806